Header Ads

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ तक्रार निवारण समिती स्थापन करा : जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती ढवळे satata


सातारा
: सातारा जिल्ह्यातील शासकीय, निमशाकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे,आस्थापना, संख्था शाखा यांची शसनाने स्थापन केली असेल किंवा त्यांच्य नियंत्रणाखाली असेल किंवा पुर्ण किंवा अशंत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निधि, शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी  क्षेत्र संघटना किंवा खाजगी  उपक्रम संस्था, एन्टरप्राईझेस, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट  उत्पादक पुरवठा, विक्री  यरसह वणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमरक, औद्यागिक, आरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठाधारक, रुग्णालय, सुश्रुषालये, क्रिडासंस्था प्रेक्षागृहे , क्रिडा संकुले इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमयात नमुद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या   कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम 2013 अंतर्गत तक्रार निवारण  समिती स्थापन करणे व समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी  भागामध्ये लावणे या कायदयान्वये बंधनकारक आहे.

 तसेच कार्यालयातील महिला कर्मचारी यांना कामाच्या ठिकाणी छळ होत असल्यास कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत Sexual Harassment electronic Box     ( SHEBOX) या ऑनलाईन तकार व्यवस्थापन प्रणालीवर आपली तक्रार नोंद करावी. तसेच कार्यालयांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्याचा अहवाल या कार्यालयास 30 एप्रिल पर्यंत सादर करावा. न केल्यास अधिनियमाच्या कलम 26 (क) प्रमाणे रु. 50,000/- संबंधित आस्थापनेकडून आकारण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असे  आर.एस. ढवळे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी  कळविले आहे. 

No comments